Comparteix:

Accidents

AtencióPer a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió de l'accident , poseu-vos en contacte amb el Servei de Personal (93 4010880 / PUC Personal).

El Servei de Prevenció no efectua cap mena de tràmit al respecte, aquestes dades s'han publicat a títol informatiu.

Es considera que un accident és laboral quan aquest es produeix en l'exercici del vostre treball, sigui o no en el lloc de treball, com ara en el moment d’anar o tornar de la feina (accident in itinere), o en desplaçaments motivats per la feina (in mission). La gestió serà diferent en funció del col·lectiu al que pertanyeu:

COL·LECTIU CONTINGÈNCIA LABORAL CONTINGÈNCIA NO LABORAL
PDI F MUFACE MUFACE
PDI L
PAS L
PAS F
Becaris/àries UPC


ASEPEYO (MCSS)


Seguretat Social

Estudiantat <28 anys x Assegurança escolar
Personal empreses externes MCSS de l’empresa externa x