Comparteix:

Seguretat vial

L’activitat laboral diària implica la necessitat de desplaçar-se fins als centres de treball i, en alguns casos, de realitzar desplaçaments durant la jornada laboral. Els accidents laborals vials són els ocorreguts durant aquests trajectes.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 amb el propòsit de millorar les condicions laborals, exposa que tot treballador ha d’estar protegit davant els riscos laborals que comporti la seva feina. Com que els treballadors estan exposats al risc de patir un accident laboral vial és indispensable adoptar mesures preventives per prevenir-los.

Què s’entén per accident laboral vial?

Es considera accident laboral vial tota lesió corporal que pateixi el treballador en ocasió o per conseqüència del treball executat per compte d’altri, ocorregut a la via, sigui aquesta pública o privada.

Els accidents laborals vials es classifiquen en accidents laborals in itinere i en accidents laborals en missió.
Anar aAccediu al material divulgatiu

L’accident laboral in itinere és aquell que pateixen els treballadors i treballadores a l’anar o tornar de la feina i que ha de complir els següents requisits:

1. Que es produeixi en el recorregut habitual i normal des del domicili al lloc de treball i viceversa, amb la finalitat principal i directa d’anar o tornar a aquest.

2. Que es produeixi dins del temps que normalment s’inverteix en el trajecte.

3. Que no hagi hagut interrupcions entre el treball i l’accident per altres activitats d’interès personal.

4. Que el trajecte recorregut es realitzi amb el mitjà de transport habitual o normal, és a dir, aquell que el treballador/a utilitzi habitualment i quan aquest no actuï amb imprudència greu o temerària.

5. Que el desplaçament es produeixi entre el domicili familiar i el laboral en aquells casos en els que el treballador/a tingui el seu domicili familiar en un lloc i el laboral en un altre per exigències de la mobilitat geogràfica de la seva empresa.

L’accident laboral en missió és aquell esdevingut en el trajecte que el treballador/a realitzi per al compliment d’una missió encomanada pel treball.

 

Material divulgatiu