Comparteix:

Delegats i delegades de Prevenció

Representants, competències i facultats

Són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

La designació d'aquests delegats i delegades es realitza per i entre els representants del personal.

En el cas de la UPC són:

 

DP representants del PDI FUNCIONARI

Nom Adreça electrònica
Vicente Hernández Abad
José López López josep.lopez-lopez@upc.edu
Francesc Josep Robert Sanxis
M. Lourdes Roset Calzada
Antoni Soto Riera tonis@cs.upc.edu

 

DP representants del PDI LABORAL

Nom Adreça electrònica
Sergio Berart Diez sergio.diez@upc.edu
Ernest Bernat Maso ernest.bernat@upc.edu
Sergi Fillet Castella sergi.fillet@upc.edu
Agueda Garcia Carrillo agueda.garcia@upc.edu
Xavier Roset Juan
Rafael Weyler Perez rafael.weyler@upc.edu

 

DP representants del PAS FUNCIONARI

Nom Adreça electrònica
Ivette Garcia Manuel
Contxi Girona Vazquez conchi@fnb.upc.edu
Miguel Angel Gonzalvo Sancho miguel.a.gonzalvo@upc.edu
Ramon Miralles Marsa ramon.miralles@upc.edu

 

DP representants del PAS LABORAL

Nom Adreça electrònica
Alexandre Canturri Ruiz alexandre.canturri@upc.edu
Oriol Escote Lluis oriol.escote@upc.edu
José Enrique Gómez Rodríguez
Robert Mc-Aloon Lahuerta robert.mc-aloon@upc.edu

 

Els Delegats i delegades de Prevenció tenen capacitat per:
 • Col·laborar amb la UPC en la millora de l'acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultats per la UPC, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions a que fa referència la Llei de Prevenció de riscos laborals.
 • Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats i Delegades de Prevenció, estaran facultats per:
 • Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en els termes previstos en l'article 40 Nova finestra d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzen en els centres de treball per comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant d'ells les observacions que estimin oportunes.
 • Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei 31/95 Nova finestra, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 Nova finestra i 23 Nova finestra. Quan la informació estigui subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
 • Ser informats per la UPC sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquest hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per conèixer les circumstàncies dels mateixos.
 • Rebre de la UPC les informacions obtingudes per aquest, procedent de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció a la UPC, així com dels organismes competents per la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici de lo disposat en l'article 40 de la Llei 31/95 Nova finestra en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Realitzar visites als llocs de treball per exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent, amb tal finalitat, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
 • Recaptar de la UPC l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per la millora dels nivells de protecció de la seguretat i salut dels treballadors, podent amb tal finalitat efectuar propostes a la UPC, així com al Comitè de Seguretat i Salut per la seva discussió en el mateix.
 • Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors la adopció de l'acord de paralització d'activitats a que es fa referència en l'apartat 3 de l'article 21 de la Llei 31/95 Nova finestra.