Comparteix:

Comitè de Seguretat i Salut

Representants, competències i facultats

L'article 38 de la Llei 31/95, de prevenció de prevenció de riscos laborals defineix el Comitè de Seguretat i Salut com a: "òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos".

El Comitè està format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

Secretària del CSS

Gemma Busquets Vall

gemma.busquets.vall@upc.edu

Accés reservat a membres del CSS


Delegats i Delegades de Prevenció

DP representants del PDI FUNCIONARI

Nom Adreça electrònica
Vicente Hernández Abad
José López López josep.lopez-lopez@upc.edu
Francesc Josep Robert Sanxis
M. Lourdes Roset Calzada
Antoni Soto Riera tonis@cs.upc.edu

 

DP representants del PDI LABORAL

Nom Adreça electrònica
Sergio Berart Diez sergio.diez@upc.edu
Ernest Bernat Maso ernest.bernat@upc.edu
Sergi Fillet Castella sergi.fillet@upc.edu
Agueda Garcia Carrillo agueda.garcia@upc.edu
Xavier Roset Juan
Rafael Weyler Perez rafael.weyler@upc.edu

 

DP representants del PAS FUNCIONARI

Nom Adreça electrònica
Ivette Garcia Manuel
Contxi Girona Vazquez conchi@fnb.upc.edu
Miguel Angel Gonzalvo Sancho miguel.a.gonzalvo@upc.edu
Ramon Miralles Marsa ramon.miralles@upc.edu

 

DP representants del PAS LABORAL

Nom Adreça electrònica
Alexandre Canturri Ruiz alexandre.canturri@upc.edu
Oriol Escote Lluis oriol.escote@upc.edu
José Enrique Gómez Rodríguez
Robert Mc-Aloon Lahuerta robert.mc-aloon@upc.edu

Representants de la Institució

 

Nom Càrrec Adreça electrònica
Maria Pilar Batanero González Cap del Servei de Desenvolupament Professional pilar.batanero@upc.edu
Joan Carles Burón Morillo Director de l'Àrea d'Infraestructures joan.carles.buron@upc.edu
Montserrat Calero Galovart Cap UTG Campus Baix Llobregat montserrat.calero@upc.edu
Ana Rosa Canovas Perez Cap del Servei de Comunicació ana.rosa.canovas@upc.edu
Mar Carrió Llach Directora ICE mar.carrio@upc.edu
Marta Díaz Boladeras Delegada rector d'Estatuts marta.diaz@upc.edu
Alfred Gil Bonet Cap UTG Campus Diagonal-Besòs alfred.gil@upc.edu
Valentí Guasch Brull Director de Àrea de Recerca i Transferència / CTT
Mercedes Jiménez Lara Cap UTG Campus Terrassa
Climent Molins Borrell President
Sara Pérez Rodríguez Cap UTG Àmbit Tic Campus Nord sara.perez@upc.edu
Ivan Planas Miret Gerent gerent@upc.edu
Xavier Ramis Juan Representant director/es de departament
Joan Manel Rebollo Torrecillas Director de l'Àrea de Personal i Organització joan.manel.rebollo@upc.edu
Imma Ribas Vila Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística vra.ribas@upc.edu
Miquel Soriano Ibáñez Vicerector de Política de PDI
Aurora Torrents Gomez Representant director/es de centre i degans/es de facultat
Arturo Vargas Drechsler Representant directors/es d'institut
El CSS té capacitat per:

L'article 39 de la Llei 31/95 Nova finestra, de prevenció de riscos laborals atorga al Comitè de Seguretat i Salut les competències següents:

  • Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l'empresa.
  • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

 

En l'exercici de les seves competències, el CSS està facultat per a:
  • Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant a tal efecte les visites que consideri oportunes.
  • Conèixer els documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, així com els procedents de l'activitat del Servei de Prevenció, si escau.
  • Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a l'objecte de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes.
  • Conèixer i informar la memòria i la programació anual del Servei de Prevenció.